• کلیدی برای آینده

مقایسه ملک ها

آپارتمان

goldenkey

2 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

2 ماه پیش

آپارتمان

goldenkey

2 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

2 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

goldenkey

2 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

2 ماه پیش

پروژه 140

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

اتاق: 3: 150

مغازه

goldenkey

2 ماه پیش

$374,000

اتاق: 3: 150

مغازه

2 ماه پیش

پروژه 139

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

اتاق: 3: 300

مغازه

goldenkey

2 ماه پیش

$407,500

اتاق: 3: 300

مغازه

2 ماه پیش

پروژه 138

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

اتاق: 5: 800

مغازه

goldenkey

2 ماه پیش

$825,000

اتاق: 5: 800

مغازه

2 ماه پیش

پروژه 137

akkoza Istanbul,Turkey

: 60

مغازه

goldenkey

2 ماه پیش

$288,000

: 60

مغازه

2 ماه پیش

اتاق: 3: 150

ویلا

goldenkey

2 ماه پیش

$420,000

اتاق: 3: 150

ویلا

2 ماه پیش

اتاق: 4: 140

ویلا

goldenkey

2 ماه پیش

$420,000

اتاق: 4: 140

ویلا

2 ماه پیش